پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسوولان انتخابات: هویت شکایت کننده ها افشا خواهد شد

کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی می‌گوید رسیدگی به شکایت‌ها علیه نامزدان و معاونان آنها و نیز کسانی که برای شوراهای ولایتی ثبت نام کرده اند، علنی خواهد بود.

تعبیر آن‌ها از "علنی" این است که فرد شکایت کننده و شخصی که از او شکایت شده است، هر دو در محضر خبرنگاران و مشاهدان بین‌المللی و ناظران ظاهر می‌شوند. علنی بودن رسیدگی به شکایت‌ها در بند سوم ماده بیست و چهارم قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی آمده است. سوال این است که در چنین صورتی کسی جسارت خواهد داشت که از نامزد انتخابات شکایت کند؟ اگر هم چنین کاری کند آیا جانش در خطر نخواهد بود؟

شهباز ایرج در این باره با نادر محسنی، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، ودیر صافی استاد،حقوق در دانشگاه کابل و احمد ضیاء رفعت،عضو پیشین کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی بحثی انجام داد.