پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سال انتظار: ۲۰۱۴، زایمانی پس از سیزده سال بارداری

نمی شود افغان باشی و گرفتار سیاست نباشی. من زنی در دهه سوم زندگی‌ام هستم ولی بیشتر از نیمی از عمرم صرف سیاست شده است. اینجا و آنجا از مباحث سنگین امنیت و اقتصاد؛ از حرف و حدیث آدم‌کشی گرفته تا شهرسازی، تخطی‌های بین المللی کشورها در حق ما، جنگ سرد و صدها بحث دیگر، درگیر بوده‌ام. من تا سن سی سالگی، سه چهار تحول بزرگی که هر کدام به مثابه نقطه عطفی برای سرزمینم بوده است را پشت سرگذاشته ام. برعکس من اما، زن بریتانیایی در دهه ۶۰ زندگی اش، جنسیت کودک خانواده شاهی را بزرگترین دغدغه عمرش می‌بیند و زیاد و کم شدن مالیات، تنها نقطه پیوند او و نظام سیاسی است.

نقطه عطف زندگی من هر سال چیزی دیگری است. انگار نام افغان مساوی است با نا امنی و سرگردانی، فرقی هم نمی‌کند در کجای این کره خاکی باشید؛ لندن یا نیویورک، دیپلومات باشید یا زن خانه دار.