اظهارنظر: فهرست مقدماتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد