پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: نقش زنان در جامعه مدنی

در يك دهه گذشته جامعه مدنى در افغانستان در ترويج و ذهن نشينى مفاهيم حقوق بشر و حقوق زن نقش به سزاى روشنگرانه داشته است.

جاى پا و نقش زنان در نهاد هاى جامعه مدنى در يك دهه گذشته چگونه بوده و تجارب جهانى در اين زمينه چه است؟ نگاهى به بستر تاريخى "رفع حجاب"، نهضت زن و جنبش زنان در افغانستان در بحثى با حوريه مصدق فعال حقوق بشر و محقق در سازمان عفو بين الملل، سهيلا حسرت نظيمى مسئول همایش اروپایی زنان افغان و فريحه خرسند فعال جامعه مدنى در هرات و اکنون مقیم اروپا در این بحث شرکت کردند.