پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: مجمع جهانی اقتصاد اسلامی در لندن

مجمع جهانی اقتصاد اسلامی موضوع بحثی بود که ببرک احساس با حضور مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، داکتر محمد یوسف سلیم متخصص قانون مالی اسلامی در دانشگاه بین المللی نظام مالی اسلامی مالیزیا و احمدشاه صدیقی از سرمایه‌گذاران افغان مقیم دبی انجام داده است.