پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنان در جامعه مدنی افغانستان

جایگاه زنان در جامعه مدنی افغانستان متناسب به فعالیت هایی که در این زمینه انجام شده درکجاست و چگونه میتوان در این زمینه کارهای بهتری انجام شود. بحث آصف معروف با حوریه مصدق، سهیلا حسرت نظیمی و فریحه خرسند را در این زمینه بشنوید.