اظهارنظر: کمیسیون حقوق بشر افغانستان: 'بچه‌بازی' نقض حقوق بشر است