پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش ویژه‌هفته: ضایع کردن مواد غذایی در بریتانیا

یک تحقیق تازه نشان میدهد که خانواده‌های بریتانیایی هر هفته بطور اوسط شش وعده غذا را ضایع می کنند. برنامه عملیاتی ضایعات و منابع موسوم به "راپ"، نهادی که از پول بیت المال تمویل می شود می گوید، این مقدار غذای ضایع شده برای هر خانواده بریتانیایی ۶۰ پوند تمام می شود. این نهاد می گوید خریداری بیش از حد، مصرف زیاد مواد غذایی و سر درگمی در مورد تاریخ استفاده و سایر اطلاعات مربوط به مواد غذایی از عوامل اصلی این ضایعات خونده شده است. به گزارشی از ببرک احساس گوش کنید.