پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی:‌ وضعیت و جایگاه هنر نقاشی در افغانستان

نقاشی و نگارگری درجغرافیایی کنونی افغانستان پیشینه درازی دارد و حتی برخی از پژوهشگران هنر اولین نقاشی‌های رنگ‌ روغن را نیز به افغانستان و به مغاره‌ های بامیان نسبت می دهند. همچنین ، نقاشان برجسته‌ای مانند کمال الدین بهزار و غلام محمد میمنگی نیز دراین سرزمین ظهور کرده اند .

اما هنرنقاشی در دوره های مختلف مورد بی مهری قرار گرفته و بزرگترین رویداد های فرهنگ‌ستیزانه زمان معاصر نیز در این کشور رخ داده است .

در دوره های مختلف نگارستان های افغانستان غارت شده اند و نقاشی های مشهور این کشور از بین رفتند و زمانی نقاشی هنر ممنوع اعلام شد.

اما طی سال‌های اخیر تلاش‌های برای احیای هنر نقاشی و نگارگری در افغانستان صورت گرفته است. نقاشان جوان پا به عرصه هنر نقاشی گذاشته اند و نگارستان ها و نمایشگاه‌های هنر نقاشی درشهر های مختلف افغانستان بازگشایی شدند.

در بحث فرهنگی هفته محب مدثر وضعیت کنونی و جایگاه هنر نقاشی در افغانستان را با سه نقاش جوان افغان به بحث گرفته است. محسن حسینی نقاش افغان در مزارشریف، نبیله هورخش نقاش و مسئول نهاد فرهنگی " بی‌رنگ" در کابل و مینه سیفی نقاش جوان افغان در آمریکا.