پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش ویژه‌هفته: نقش کوچی ها در انتخابات افغانستان

آرای کوچی های افغانستان که ارقام رسمی دولت افغانستان شمار آنها را یک ونیم ملیون نفر برآورد می کند، ولی آنها مدعی اند که شمار شان به پنج میلیون نفر می رسد، در انتخابات آینده افغانستان اهمیت به سزایی خواهد داشت.

در آخرین دور از توزیع کارت های رأی دهی، بیش از بیست و دو هزار کارت برای کوچی ها صادر شده که حدود هفت هزار آنان را زنان تشکیل می دهد.

کوچی ها مردمان کوچنده ای در افغانستان هستند که مسکن ثابت و دائمی ندارند و به صورت فصلی از محلی به محلی کوچ می کنند. اما در سال های اخیر، شمار زیادی از این کوچی ها در شهرها و روستا ها مسکن گزین شده اند و زندگی کوچی گری را ترک کرده اند. در برخی موارد کوچ فصلی کوچی ها در بعضی از مناطق، باعث بروز تنش و درگیری ها با روستایان شده است.

کوچی هایی افغانستان در مورد انتخابات چقدر اطلاع دارند؟ آنها چقدر به انتخابات می اندیشند و مهمتر از همه تاثیر انتخاب رئیس جمهوری جدید را بر زندگی خود چقدر مهم میدانند؟

فرهاد محمدی در گزارش ویژه ای این هفته بدنبال یافتن پاسخ به این پرسش های برآمده است.