پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

WHO مبارزه با پولیو در افغانستان.

سازمان صحی جهان یا WHO میگوید مبارزه با پولیو در افغانستان یک داستان موفقیت است. بر اساس آمار های رسمی در حال حاضر بیماری پولیو در افغانستان هشتاد درصد کاهش یافته است. رئیس سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید یک سال می شود که زون جنوب به شمول ولایت قندهار عاری از پولیو شده. سید انور خبر نگار بی بی سی در کابل با داکتر ریک پیپر کورن، رئیس WHO در افغانستان گفتگو کرده و از او در مورد وضعیت کمپاین پولیو در این کشور پرسیده است.