پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موفقیت افغانستان در مبارزه با بیماری فلج اطفال

سازمان بهداشت جهانی یا WHO میگوید مبارزه با بیماری فلج اطفال در افغانستان موفقیت آمیز بوده است.

بر اساس آمار های رسمی در حال حاضر بیماری پولیو در افغانستان هشتاد درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید طی یک سال اخیر بسیاری از ولایت جنوبی افغانستان، ازجمله قندهار عاری از پولیو شده است.

سید انور خبر نگار بی بی سی در کابل با داکتر ریچارد پیپر کورن Richard Peeper Conran، رئیس WHO در افغانستان گفتگو کرده و در آغاز از او در مورد وضعیت کمپاین پولیو در این کشور پرسیده است.