پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لویه جرگه مشورتی در کابل

لویه جرگه مشورتی افغانستان با حضور ۲۵۰۰ نماینده از سراسر افغانستان برگزار شد.

یگانه محور بحث در این جرگه، موافقتنامه دوجانبه امنیتی میان افغانستان و آمریکا است.

این جرگه زیرعنوان 'جرگه مشورتی' برگزار شده است و در مورد امضای موافقتنامه امنیتی به ریاست جمهوری افغانستان مشوره خواهد داد.

کمیسیون برگزاری این جرگه، اشتراک کنندگان را در هفده بخش، تعیین و دعوت کرده‌اند.