پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی‌: نشریه‌های افغان‌ها درغرب

در جهان کمتر کشوری را می شود سراغ داشت که پای پناهجویان افغان به آنجا نرسیده باشد. افغان‌ها در دوره‌های مختلف به دلایل گوناگون به کشور های دیگر مهاجرت کرده‌اند که کشور های غربی یکی از مقاصد عمده آنها بوده است.

طی سالیان جنگ و درگیری درافغانستان که وضعیت رسانه‌ها و مطبوعات در داخل کشور بی سر و سامان بود ، پناهندگان افغان‌ در خارج از کشور به ویژه در باختر زمین کوشیده اند تا فانوس هنر و فرهنگ خود را زنده نگهدارند. انتشار و چاپ نشریه یکی از راه های پیوند دادن جامعه پراگنده‌ای افغان ها در مهاجرت بوده است و راهی برای شناسایی فرهنگ و هنر افغانی.

در برخی از کشورهای غربی از سالیان درازی نشریه‌ها و مجله‌های متعدد افغانی به چاپ می رسده است. اما نشریه های افغان ها در غربت نیز زندگی پر فراز و نشیبی داشته است.

زمانی نشریه‌های افغان‌ها در غرب علاقمندان زیادی داشت و مورد توجه مخاطبان افغان و خارجی بود. اما در بیش از یک دهه گذشته بازار نشریه‌های افغانی درغرب رونق خود را از دست داده است.

در بحث فرهنگی این هفته محب مدثر وضعیت نشریه‌های چاپی و انترنیتی افغان‌ها در غرب را با سه تن از فعالان فرهنگی افغان در باختر زمین به بحث گرفته است.

دکتر صبور‌الله سیاه‌سنگ شاعرو نویسنده افغان مقیم کانادا، ایشورداس مسئول سایت کابل ناتهـ از فرانکفورت آلمان و سید رضاء‌ محمدی شاعر ونویسنده افغان از لندن.