پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افسر پلیس که رشوه داده است

اما یکی از افسران پلیس که از ما خواسته نامش را افشا نکنیم، می‌گوید دارای سابقه ۲۱ ساله در پلیس است و چندی پیش می‌خواسته در یکی از ولسوالی‌های ننگرهار فرمانده پلیس یا قوماندان امنیه شود و برای دست یافتن به آن مقام می بایست ۱۸ هزار دالر رشوه بدهد. او گفت با وجود آنکه این مبلغ را هم پرداخته فرد دیگری جای او را گرفته برای آنکه آن فرد پول بیشتری به مقام های مسئول در وزارت داخله پرداخته است، آیا رشوه دادید؟ این سوال را شهباز ایرج در ابتدا از او پرسید؟