پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: آموزه های نلسون ماندلا و منازعات کنونی جهان

نلسون ماندلا، رییس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی، رهبر جنبش ضد آپارتاید و برنده جایزه صلح نوبل شام پنجشنبه گذشته، در سن ۹۵ سالگی درگذشت. او فرد فریدی بود. ایثار، وقار و نبوغ سیاسی ویژگی های برجستهء زندگی او بودند که توام با نیروی تحمل، عفو و همدگر پذیری او با عث شدند تا یکی از بدترین شرارات های عصر حاضر یعنی آپارتاید، با روش مسالمت آمیز پایان یابد. بسیاری به این باورند که مهمترین آموزهء ماندلا برای مردم جهان امروز، اینست که در هر فردی این توانایی وجود دارد که به ایجاد جامعه ای عادل وهمگرا کمک کند.

اما از آموزه ها و تجربه های سیاسی نلسون ماندلا تا چه حدی می توان برای تاثیر گذاری درمنازعات خونین در کشور های دیگر، استفاده کرد؟

عبدالله شادان، در بحث هفته، این مسئله را با با شهرزاد اکبر از حرکت افغانستان 1400 در کابل، جلال خالدی روزنامه نگار عراقی در بغداد و علی صدر زاده کارشناس شمال افریقا و خاور میانه بر رسی کرده است.