پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزارت احیا و انکشاف دهات: رفتن خارجی‌ها تاثیر بدی بر تمویل برنامه‌ها نخواهد داشت

وزارت احیاء و انکشاف دهات افغانستان می‌گوید خروج نیروهای بین المللی از این کشور بر تمویل برنامه های توسعه یی این وزارت تاثیری نخواهد گذاشت. بودجه سالانه این وزارت بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ ملیون دالر است که توسط جامعه جهانی تامین می‌شود. مقام های این وزارت می‌گویند که در ۱۲ سال گذشته، نزدیک به ۳ میلیارد دالر را صرف پروژه‌های توسعه‌یی در بیش از ۳۰ هزار روستای افغانستان کرده اند که بسیاری موثر بوده. اما طارق عصمتی، معین این وزارت، می‌پذیرد که مثل بسیاری از وزارت خانه‌های دیگر، بازهم موفق نشده اند که کل بودجه توسعه یی خود را مصرف کنند. جواد صمیمی، در ابتدای گفتگویی با آقای عصمتی، پرسیده که دلیل این کوتاهی چه بود؟