پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جذب تحصیلکردگان در نهادهای دولتی افغانستان

سازمان بین‌المللی کار گزارشی را در مورد وضعیت شغلی عودت کنندگان افغان در همکاری با دولت افغانستان و کمیساریاری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان منتشر کرده است.

در این گزارش که از وضعیت اشتغال بی جا شده ها و عودت کنندگان افغان ابراز نگرانی شده آمده که درصدی بیشتر افغان های عودت کننده در وضعیت آسیب پذیر کار می کنند و هفت درصد آن ها هیچ اشتغال ندارند.

ارزیابیهااین گزارش حکایت از آن دارند که نیروهای تحصیلکرده ای که به کشور باز می گردند، کمتر جذب نهادهای دولتی می شوند.

همین موضوع را در قالب بحثی کوتاه با دو تن از نیروهای تحصیلکرده که به افغانستان بازگشته اند در میان گذاشتیم.

تیمور شاران که به تازگی دکترای خود را در عرصه علوم سیاسی از دانشگاه اکستر در بریتانیا دریافت کرده و شهرزاد اکبر فارغ التحصیل رشته مطالعات توسعه از دانشگاه اکسفورد در بریتانیا که چند سالی است در کابل مشغول به کار است.