پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چه راهی برای جلوگیری از مافیایی شدن اقتصاد وجود دارد؟

سازمان دیدبان شفافیت می‌گوید اقتصاد افغانستان در انحصار زورمندانی است که وزیر و وکیل و والی اند.

آنان قراداد‌های ساختمانی، واردات مواد نفتی و مواد غذایی را انحصار کرده و سالانه میلیاردها دالر از این طریق به مردم ضرر می‌رسانند. از دولت خواسته شده به این وضعیت پایان دهد.

چه کاری از دولت ساخته است در صورتی که برخی اعضای آن خود در فعالیت‌های مافیایی دست دارند؟

در این باره بحث شهباز ایرج را بشنوید با آذرخش حافظی مسئول روابط بین المللی اتاق‌های تجارت افغانستان و سیف‌الدین سیحون استاد اقتصاد در دانشگاه کابل که در ابتدای آن آقای حافظی از چگونگی حاکمیت زورمندان می‌گوید.