پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غارت روزانه میلیونها دالر از معادن افغانستان

یک نهاد نظارت بر منابع طبیعی میگوید که روزانه به ارزش پنج تا شش میلیون دالر از ذخایر زیرزمینی افغانستان به یغما میرود. شماری از نهادهای مدنی از دولت افغانستان خواسته اند مانع استخراج غیرقانونی معادن شده و افرادی را که در این فعالیت های غیرقانونی دست دارند، بازداشت و محاکمه کند. این نهادها مدعی اند که شماری از مقامات بلندپایه دولتی نیز در استخراج غیرقانونی معادن دست دارند.

جزئیات در گزارش خلیل نوری از کابل