برنامه چهاردهم جرگه آزاد به موضوع ارزش انتخابات در افغانستان اختصاص یافته است.
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جرگه آزاد، برنامه چهاردهم - ارزش انتخابات

بی بی سی در یک سلسله برنامه‌های ویژه مشترک با تلویزیون ملی افغانستان، مهمترین موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان را به بحث گرفته است.

این برنامه‌ها تحت عنوان 'جرگه آزاد' به صورت مشترک به دو زبان فارسی و پشتو اجرا شده است.

این بخش این برنامه به موضوع ‌ارزش انتخابات در افغانستان اختصاص یافته است.