پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوشنبه با پانزده میلیون مشتری کریسمس در مغازه‌های بریتانیا

این روزها خیابان‌های لندن بسیار پر ازدحام است، جمعیت بزرگی با گام‌های تند و دست‌هایی پر مغازه به مغازه دنبال خریدهای مربوط به جشن کریسمس و تعطیلات آخر سال اند.

تحلیلگران امور پرچون فروشی گفته اند تنها در روز دوشنبه پانزده میلیون نفر به مغازه ها ریختند.

برخی از آنها تخمین زده اند که تنها در بریتانیا میزان فروشات برای کریسمس چیزی بالاتر از سه و نیم میلیارد پوند در یک روز بود. شریف ولید گزارش می دهد.