پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سالی که فارغ از جهان سیاست گذشت

خبرهای مربوط به اتفاقات سیاسی و رویدادهای امنیتی در طول سال ۲۰۱۳ که به پایان آن می‌رسیم کم نبودند اما در همین سال اتفاقات زیاد دیگری نیز افتاده اند که جذابیت زیادی داشته اند. دکتراحمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملى موسیقى افغانستان در کابل، بارى سلام روزنامه نگار فعال در کابل، عزیز احمد فرد خبرنگار در فرانسه، برشنا نظرى خبرنگار در کانادا و بصیر حیدر هنرمند افغان مقیم لندن در بحثی که گرداننده آن آصف معروف است اتفاقات فرهنگی و اجتماعی سال گذشته را به یاد آورده اند.