پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزارت مالیه: نود درصد مالیات دریافت شده

وزارت مالیه افغانستان به بی بی سی گفته است امسال نود درصد مالیات بر درآمد‌ها از شرکت‌های داخلی و خارجی خورد و بزرگ را جمع‌آوری کرده اما برخی شرکت‌ها در تلاش فرار از پرداخت مالیات هستند.

مقامات این وزارت می‌گویند شماری از این شرکت‌ها را جهت پیگرد به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده اند، اما از افشای نام آن شرکت‌ها خودداری کردند.

آمار دقیقی از میزان عواید دولت افغانستان از ناحیه مالیات بر درآمد‌ها در یک سال اخیر هنوز در دست نیست و انتظار میرود تا چند روز دیگر وزارت مالیه افغانستان گزارشی را در این مورد منتشر کند.

جزئیات در گزارشی از خلیل نوری در کابل