پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لایحه منع استفاده از دخانیات در پارلمان افغانستان

مجلس نمایندگان افغانستان بررسی لایحه قانون منع استفاده از محصولات تنباکو در اماکن سربسته عمومی را به پایان رسانده است. اما در جلسه روز شنبه به دلیل تکمیل نبودن نصاب مجلس، این لایحه از تصویب بازماند. در این لایحه پیشنهاد شده که مالیات بیشتری برواردات محصولات تنباکو وضع و خرید و فروش آن توسط کودکان ممنوع شود. از رسانه ها نیز خواسته شده که تبلیغات ضد دخانیات را رایگان پخش کنند.

گزارش صفی الله امین زاده را در این مورد بشنوید.