پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدها نفر از زندان بگرام آزاد شدند

کمیته‌ای که مسئولیت رسیدگی به دوسیه‌های زندانیان بگرام را دارد، ۶۵۰ تن را که به اتهام دهشت‌افگنی در بند بودند و اتهام شان ثابت نشده، از زندان آزاد کرده است. این کمیته همچنین دوسیه‌های ۱۱۴ تن دیگر را به دادستانی کل یا لوی سارنوالی افغانستان ارجاع کرده تا در مورد آن‌ها تحقیق کند. صفی الله امین زاده از کابل گزارش می‌دهد.