پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تکنولوژی در یک سال چه‌ها آورد؟

تکنولوژی نوین در سال ۲۰۱۳ تغییرات زیادی در زندگی روزمره انسان‌ها روی کره زمین رونما کرد. تکنالوژی نوین در افغانستان بیشتر مورد توجه بوده و آخرین فراورده های آن کاربرد دارد. شماری از کابران و صاحب نظران در یک برنامه نگاهی دارند به این تغییرات در زندگی خودشان و در مجموع در سطح جهان.

آصف معروف گرداننده این بحث است