پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استعفای دهها نماینده مجلس عراق

در جریان برچیدن یک اردوگاه معترضان ضد دولتی توسط نیروهای امنیتی در شهر رمادی عراق، دست‌کم ده نفر کشته شدند. وزارت دفاع عراق گفته است که درگیری میان معترضان سنی مذهب و نیروهای امنیتی پس از آن روی داد که پلیس برای برچیدن اردوگاه معترضان وارد عمل شد. در اعتراض به این حادثه، چهل و چهار نماینده سنی مذهب مجلس عراق بصورت دسته جمعی از پست های خود استعفا کردند. در همین حال، شماری از ملا امان مساجد در شهر رمادی، مردم را به جهاد علیه دولت عراق دعوت کردند.

گفتگوی نجیبه فیروز را با غسان عاشور کارشناس مسائل عراق در بغداد بشنوید.