پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غارت معادن بدخشان توسط طالبان

مقامهای محلی ولایت بدخشان می گویند که با افزایش نا امنی ها در ولسوالی جرم این ولایت، جنگجویان طالبان کنترل معادن منطقه را در اختیار گرفته اند. این مقامها نگران اند که طالبان از این بابت عاید سرشاری نصیب می شوند. گفته می شود که طالبان از مردم محل خواسته اند، برای استخراج معدن به آنها بپیوندند.

گزارش قربان علی همزی را از بدخشان بشنوید