پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نابینایان افغان و درخواست امکانات بیشتر

چهارم جنوری مصادف است به روز جهانی خط بریل. رسم الخط ویژه یی که نابینایان برای نوشتن و خواندن از آن استفاده میکنند. در افغانستان آمار دقیقی در مورد نابینان وجود ندارد ،اما نزدیک به سه هزار تن از آنها قادر به خواندن و نوشتن هستند. نابینایان افغان از حکومت این کشور میخواهند تا امکانات بیشتری را برای آموزش آنها فراهم کند.

گزارش صفی الله امین زاده را از کابل بشنوید.