پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: غیابت کارمندان دولت و تبعات منفی آن

غیابت کارمندان بلند رتبه و ماموران اجرایی در ادارات دولتی افغانستان اکنون به معضل جدی مبدل شده است. گزارش شده که به سبب غیابت وکلاء در شورای ملی، بسیاری از قوانین از جمله قانون منع خشونت علیه زنان، قانون تحصیلات عالی،و قانون ثبت احوال نفوس تصویب نشده وو در اثر غیر حاضری کارمندان حکومت، بیشتر پروژه های بازسازی یا نوسازی بی سرنوشت مانده‌است. در غزنی ۹ پروژه در نبود روسای موسسات نیمه راه مانده است.

در دراز مدت از نظر اقتصادی این تاخیرها چه نتایجی برجا می گذارد؟ برای جلوگیری از این وضعیت چه باید شود؟ آیا از تجارب مثبت کشورهای دیگر میتوان درس آموخت؟

این سوالات را دربرنامه صدای شما (پنجشنبه۰۹/۰۱/۲۰۱۳) با شنوندگان در میان گذاشته ایم.