پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خشونت های تازه در لیبیا

در لیبیا افراد مسلح، حسن الدروعی، معاون وزیر صنعت این کشور را در سرت به ضرب گلوله از پای در آوردند. آقای دروعی که عضو شورای ملی انتقالی لیبیا بود، از زمان تشکیل تشکیل دولت انتقالی معاون وزیر صنعت بوده و مقام خود را در دولت جدید لیبیا نیز حفظ کرده بود. در حادثه ای دیگر، حد اقل ١٥ نفر در درگیریهای میان گروههای رقیب در جنوب لیبیا کشته شدند. این درگیری در شهر سبها میان جنگجویان وابسته به دوقبیله روی داد. گفتگوی علی سلیمی را با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا در این زمینه بشنوید.