پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتصاب غذایی زنان محبوس در کابل

بیش از ۲۰۰ تن از زندانیان زن در کابل دست به اعتصاب غذایی زده اند و گفته اند که در حق شان بی عدالتی‌هایی روا داشته شده. زهرا یکی از این زندانیان است که با پنج فرزند خود در زندان پلچرخی محبوس است. او به بی بی سی گفت در حدود ۷۰ کودک نیز بخاطر محکومیت مادران شان در زندان هستند.

او گفت می‌خواهند رئیس جمهوری به حال شان توجه کند و فرمان رهایی شان را صادر کند چرا که به گفته او جرم زنان به هیچ صورت بزرگتر از جرم کسانی نبوده که از زندان بگرام آزاد شده اند.

گفتگوی این زندانی با محب مدثر را بشنوید.