پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صلیب سرخ: وضعیت در سوریه فاجعه بار است

پیتر موریر رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، وضعیت بشری در سوریه را فاجعه بار توصیف کرده است. آقای موریر پس از یک بازدید سه روزه از سوریه گفت جنگ، بر زندگی میلیون‌ها سوری تاثیر گذاشته است.

کمیته جهانی صلیب سرخ در خواست ارسال مواد غذایی و دوا به نیازمندان در سوریه شده است.

جزئیات بیشتر در گزارشی از شریف ولید.