پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قلمی برای امضای کرزی

شماری از دانشجویان و فعالان مدنی در کابل، قلم نمادین و بزرگی را به رئیس جمهوری کشورشان بردند تا با آن موافقتنامه امنیتی با امریکا را امضا کند. قلم نمادین تا بیرون دروازه پارلمان برده شد و چند تن از اعضای مجلس نمایندگان قول دادند که درخواست و قلم را به حامدکرزی برسانند.