پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: صلاحیت بررسی وضعیت زندانیان بگرام

عملکرد کمیته‌ سه نفری که از سوی حامدکرزی برای معلوم کردن سرنوشت بازداشتی‌های زندان بگرام موظف شده دارای چه جنبه‌هایی است، دلیل واکنشی که اعضای پارلمان نسبت به آزادی شماری از این زندانیان نشان دادند چه بود؟

موضوع بحث این هفته عبدالله شادان همین است.