پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محدودیت‌های مذهبی در کجاها بیشتر است؟

بر اساس یک رشته مطالعات تازه از سوی مرکز پژوهشی پیو، کشورهای مصر، اندونزیا، روسیه، پاکستان و برما بیشترین محدودیت‌ها را در عرصه مذهب در سال ۲۰۱۲ وضع کرده اند.

نصیره محب از پاکستان گزارش می‌دهد.