پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازار هفته

گزارش هفتگی بهای مواد غذایی و اسعار خارجی در بازار کابل

وحید پیکان گزارش می‌دهد