پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیمی از مواد "حساس" انتخاباتی هنوز به کابل نرسیده

کمیسیون مستقل انتخابات افغاkستان می‌گوید تاکنون حدود پنجاه درصد از مجموع ۲۰ قلم مواد "حساس" انتخاباتی به کابل نرسیده است. افغانستان این مواد را به کمک سازمان ملل متحد، از سه کشور خریداری کرده است.

فرهاد محمدی از کابل گزارش می‌دهد