پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نادر نعیم نامزد ریاست جمهوری: با فقر مبارزه می‌کنم

محمد نادر نعیم، از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید در صورت پیروزی در انتخابات، ایجاد زمینه‌های اشتغال و برنامه‌های اقتصادی برای مبارزه با فقر در افغانستان را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

آقای نعیم در آغاز گفتگوی با سید انور خبرنگار بی بی سی در کابل از روزگاری حکایت کرد که او تنها سیزده سال داشت و دولت وقت تابعیت خانواده اش را سلب کرد.