پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا قانون‌شکنی بدل به یک فرهنگ شده؟

آیا در افغانستان قانون‌شکنی به نوعی فرهنگ عمومی بدل می‌شود؟ بشیر پیمان در گزارشی از کابل سعی کرده به دلایل رعایت نشدن قانون در میان مردم عام پی ببرد.