پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رستوران لبنانی مورد حمله چگونه جایی بود؟

رستوران لبنانی تورنا که طالبان به آن حمله کردند، در منطقه حفاظت شده و دیپلوماتیک کابل قرار دارد شهرت زیادی در مهمان‌نوازی در میان شهروندان خارجی مقیم کابل داشته است. کباب لبنانی و کیک مخصوص این رستوران مشتریان آن را بیشتر کرده بود. بسیاری از مراجعین با کمال حمد لبنانی مالک رستوران که با لبخندی از مشتریان پذیرایی می‌کرد دوست شده بودند.

امنیت این محل چگونه تامین میشد و مهمانان آن معمولا کی‌ها می‌بودند؟ ملیارصادق آزاد سری به آنجا زده و گزارشی را که می‌شنوید تهیه کرده است.