پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فایل صوتی برنامه هفدهم - تصمیم رأی دهنده

بی بی سی در یک سلسله برنامه‌های ویژه مشترک با تلویزیون ملی افغانستان، مهمترین موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان را به بحث گرفته است.

برنامه هفدهم جرگه آزاد اینبار نگاهی دارد به توقعات رأی دهنده‌گان از رئیس جمهور آینده افغانستان.

این برنامه را شعیب شریفی تهیه و اسماعیل سعادت اجرا کرده است.