پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چالشهای سرمایه گذاری در افغانستان

یک سروی تازه نشان میدهد که نبود برق، زمین مناسب و ناامنی هنوز از چالش های عمده سرمایه گذاران و تاجران در افغانستان است. این سروی توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان و براساس گفتگو با حدود ششصد تاجر و سرمایه گذار در ولایات کابل، کندهار و بلخ انجام شده است. فساد در گمرکات ،سیستم غیر شفاف مالیه دهی و عدم دسترسی به منابع مالی از مشکلات دیگر فعالان بخش خصوصی در افغاستان گفته شده است.

جزئیات بیشتر در گزارش ملیار صادق آزاد از کابل.