پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"تمامی وسایل و مواد برگزاری انتخابات به کابل رسیده"

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید تمام مواد و وسایل مورد نیاز انتخابات آینده به کابل رسیده است. مقامات این کمیسیون میگویند وضعیت نامناسب آب و هوا، روند برگزاری انتخابات را با چالش روبرو نخواهد ساخت و انتخابات بر اساس جدول زمانیِ تعیین شده برگزار می‌شود. اما ریزش برف سنگین طی روزهای اخیر در بسیاری از نقاط کشور، روند مبارزات انتخاباتی را برای نامزدان، دشوارتر ساخته است.

فرهاد محمدی گزارش می‌دهد