پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سلام، بفرمایید بی بی سی

پیام‌های تلفنی مخاطبان بی بی سی که از افغانستان فرستاده اند.