پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی ویژه با رحیم وردک نامزد ریاست جمهوری

حق نشر عکس

عبدالرحیم وردک یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفته، روند انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان، براساس برنامه از قبل تعیین شده انجام نشده است.

او که وزیر دفاع و از طراحان برنامه انتقال بود می گوید نخستین شرط این بود که ابتدا در مناطقی انتقال صورت گیرد که امنیت و ثبات رو به بهبود باشد و میزان تهدید شورشیان هم رو به کاهش، چیزی که به گفته او به گونه شاید و باید در نظر گرفته نشده است.