پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنان قالین‌باف به کودکان خود تریاک می‌خورانند

پیشه بسیاری از خانواده‌های ترکمن در شمال افغانستان قالین بافیست، پیشه ی که بخش اعظم درآمد خانواده‌ها از آن تامین می‌شود. اما برای تامین مخارج خانواده، آن‌ها بهای سنگینی می‌پردازند. آن‌ها به کودکان خورد سال خود مواد مخدر می‌دهند تا آرام بخوابند و مانع کار مادران‌ شان نشوند. خبرنگار ما ندا کارگر به دیدار یکی از خانواده‌های قالین‌باف در ولایت جوزجان در شمال افغانستان رفته.