پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی اتحادیه اروپا از تعدیل در قانون جزای افغانستان

اتحادیه اروپا، تعدیل در "قانون اجرات جزایی" افغانستان را گامی به عقب خوانده است. براساس تعدیل تازه، در پیوند به خشونت‌های خانوادگی، نقطه مبهمی در مورد شهادت اعضای خانواده وجود دارد که تصور می‌شود به معنی نایده گرفتن شاهد عینی در دادگاه است. این یک گام به عقب در راستای تامین عدالت و مبارزه برای بدست آوردن حقوق زنان و دختران در افغانستان است. او گفته، نگران آن است که این تعدیل مانع پیگری عاملان خشونت علیه زنان و کودکان در افغانستان شود.

در همین حال ستاره، زنی که به تازه‌‎گی در هرات قربانی خشونت خانواده گی شده، از رئیس جمهور حامد کرزی می‌خواهد که قانون اجرات جزایی را توشیح نکند تا او از داشتن شاهد عینی محروم نشود.

گفتگوی علی آرین با ستاره را بشنوید: