پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خروج ناتو و خروج ارتش سرخ، زنان چه می‌گویند؟

نیروهای غربی به رهبری آمریکا بعد از ۱۲ سال از افغانستان خارج می‌شوند، برخی‌ها در این باره نگرانی ابراز کرده اند به ویژه زنان که به گفته یک گزارشگر بی بی سی در زمان خروج نیروهای روسی نگران نبودند. آن‌ می‌گویند بیم از آن دارند که آنچه در دوازده سال به دست آمده از دست برود.

همکارمان زینب محمدی در کابل، در گزارشی وضعیت زنان را در این دو خروج مقایسه کرده است.